Učíme se jinak aneb online beseda: Energie a budoucnost energie

Dne 13. lis­to­pa­du (v pátek) jsme v rámci distanční výuky uspořádali online besedu pro žáky deváté třídy na téma Energie a budoucnost energie.

Odbor­ní­ci z obo­ru ener­ge­ti­ky s žáky pro­dis­ku­to­va­li otáz­ky sou­čas­né­ho a budou­cí­ho sta­vu ener­ge­ti­ky v ČR a ve svě­tě. Mot­tem bese­dy byl citát němec­ké­ho filo­so­fa Imma­nu­e­la Kan­ta: „Neboj­te se pou­ží­vat rozum“.
Pan Tomáš Hejl z pořá­da­jí­cí agen­tu­ry Hejl­ser­vis k zamyš­le­ní nad his­to­rií a sou­čas­nos­tí ener­ge­ti­ky pou­žil pou­ta­vé popu­lár­ně nauč­né pre­zen­ta­ce.  Žákům předvedl prostřednictvím kamery řadu vzor­ků s růz­nou inten­zi­tou vyza­řo­vá­ní radi­o­ak­ti­vi­ty bez­peč­né úrov­ně i z běž­né­ho živo­ta (samo­sví­tí­cí cifer­ník budí­ku, zele­né sklo bar­ve­né smo­lin­cem), nej­růz­něj­ších mate­ri­á­lů, strus­ky po spa­lo­vá­ní slá­my, mine­rá­ly včet­ně smo­lin­ce (UO2 oxid ura­ni­či­tý). Žáci měli možnost se zapojovat přímo přes mikrofon do diskuze a odpovídat na otázky. Někteří odpovídali na otázky s využitím chatu.

V pošmour­ném poča­sí se žáci zpočátku velice těžce dostávali ze své ranní rozespalosti. Během první hodiny besedy se ale „rozhýbali“ a velice hezky diskutovali s lektorkou paní Ing. Alžbětou Bednářovou ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Bylo vysvětleno rozdělení elektráren z hlediska využití zdrojů energie v České republice, jejich výhod a nevýhod.

Byla zmí­ně­na pro­ble­ma­ti­ka bři­d­li­co­vé­ho ply­nu a eko­lo­gic­ké zátě­že při jeho těž­bě. Mlu­vi­lo se eko­no­mic­kých, eko­lo­gic­kých, soci­ál­ních sou­vis­los­tech ener­ge­ti­ky. Hovořilo se i o tom, že v sou­čas­né době 80 % ener­gie, kte­rou vyro­bí­me na Zemi, spo­tře­bo­vá­vá jen 20 % jejich oby­va­tel.

V závěrečné diskuzi byli před­ná­še­jí­cí oslo­ve­ni dota­zy na růz­né oblas­ti ener­ge­tic­ké­ho prů­mys­lu. Stu­den­ty zají­ma­la havá­rie jader­ných elek­trá­ren, možnost, pravděpodobnost a pravděpodobná doba trvání blackoutu.

Přestože beseda nemohla proběhnout přímo ve škole, doufám, že se bese­da žákům líbi­la. Při­ví­tá­me tuto akci i v příš­tím roce.

Tímto děkuji žákům deváté třídy za hojnou účast. Poděkování patří především těm, kteří se velmi hezky zapojili do diskuze. Někteří prokázali i dobrý všeobecný přehled a výborné znalosti ze zeměpisu.

(Věra Nývltová)