GDPR

Domů » O škole » GDPR

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Základní škola Bratří Čapků Úpice, IČO: 47463996, se sídlem Komenského 151, 542 32 Úpice, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zaměstnance o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Základní škola Bratří Čapků Úpice, v pozici zaměstnavatele, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Základní škola Bratří Čapků Úpice.

Základní škola Bratří Čapků Úpice zpracovává osobní, výjimečně také citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Základní škola Bratří Čapků Úpice shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

 Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

1) Zajištění mzdové agendy a vedení osobní složky zaměstnance (povinnosti vůči ZP, ČSSZ, FS)

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti Základní škola Bratří Čapků Úpice
  • Základní škola Bratří Čapků Úpice shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno a příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště, státní občanství, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, údaje nezbytné pro zápočet odborné praxe, uplatnění daňových slev či bonusů apod., a to pro účely plnění zákonem stanovených povinností zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
  • Právo vést osobní spis zaměstnance vyplývá z §312, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Zaměstnavatel má právo zpracovávat tyto osobní údaje:

 • Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ(podle § 37 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení): datum a místo narození, všechna dřívější příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu. Byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině, rovněž údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění).
 • Pro správný výpočet mzdy: vzdělání, předchozí praxe
 • Pro správný výpočet měsíčních záloh na daně(podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů): druh pobíraného důchodu
 • Pro zjištění přesného data nároku na odchod do starobního důchodu(podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení): počet dětí (u žen narozených do roku 1971 )
 • Pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců(podle § 83 zákona o zaměstnanosti): zdravotní znevýhodnění
 • Pro placení zdravotního pojištění(podle § 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění): zdravotní pojišťovna
 • Za účelem hlášení zaměstnávání cizinců: státní občanství
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmu(podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů):
  • pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a: příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele
  • pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě: jméno, příjmení a rodné číslo dítěte

2) Prezentace a propagace Základní škola Bratří Čapků Úpice

 souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Základní škola Bratří Čapků Úpice pořizuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – fotografie a videa zaměstnance a žáka, předávání osobních údajů žáka třetí straně za účelem organizování vybraných aktivit, zveřejňování výsledků žáka v soutěžích, poskytování poradenských služeb žákovi a to vše pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.
 • Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo Základní škola Bratří Čapků Úpice zpracovávány také zpracovatelem firmou Břetislav Novák (externí zpracování mezd) a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Základní škola Bratří Čapků Úpice subjekt údajů informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Základní škola Bratří Čapků Úpice dále předává osobní údaje v souladu se zákonem, a to ve stanovených případech následujícím subjektům: 1) JOSI s.r.o., 2) Břetislav Novák

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Základní školou Bratří Čapků Úpice zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Základní škola Bratří Čapků Úpice poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů na žádost subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Základní škola Bratří Čapků Úpice požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné spojené s poskytnutím takové informace.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Základní škole Bratří Čapků Úpice, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že organizace nebo smluvní zpracovatel organizace provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Základní školu Bratří Čapků Úpice požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Základní škola Bratří Čapků Úpice vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.

Kontaktní údaje Organizace:

Základní škola Bratří Čapků Úpice
Komenského 151, 542 32 Úpice
Mgr. Martin Zakouřil
e-mail:    zakouril@zsbcupice.cz
tel.:499 88 1138

Kontaktní údaje Pověřenec:

Ing. Petr Štětka
e-mail:    gdpr@bdo.cz
tel.:731 609 403

Aktualizace: 2. 3. 2022 9:15