Školní poradenské zařízení

Domů » Pro rodiče » Školní poradenské zařízení

 

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Poskytování těchto služeb zabezpečuje ředitel základní školy. ŠPP je tvořeno výchovným poradcem, školním metodikem prevence a speciálním pedagogem. Činnost ŠPP se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy (učitelé, vychovatelky, asistenti pedagoga). Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření, která poskytují žákům se vzdělávacími potřebami, v součinnosti se školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Hlavní cíle ŠPP:

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu při volbě další vzdělávací cesty
 • zlepšování klimatu školy, péče o žáky s výchovnými a vzdělávacími obtížemi
 • včasná intervence při řešení problémů jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení rizikovému chování
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodická podpora učitelů při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • prohloubení spolupráce školy se zákonnými zástupci
 • podpora vzdělání nadaných žáků
 • podpora vzdělání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

S informacemi a důvěrnými daty je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy Mgr. Martin Zakouřil.

Konzultační hodiny je nutné vždy předem domluvit telefonicky nebo e-mailem.

 

Kontakty pro sjednání konzultací:

Ředitel školy Mgr. Martin Zakouřil – zakouril@zsbcupice.cz, tel. 499 884 875

Výchovný poradce Mgr. Petra Báčovábacova@zsbcupice.cz, tel. 499 881 138

Školní metodik prevence Mgr. Renata Kafková, PhD. – kafkova@zsbcupice.cz, 499 881 138

Školní speciální pedagog Mgr. Jana Hájková – hajkova@zsbcupice.cz, 499 881 138

 

Výchovný poradce - náplň práce
Výchovný poradce - náplň práce
Datum: 1. 7. 2021
Velikost: 945 KB – pdf

Školní metodik prevence - náplň práce
Školní metodik prevence - náplň práce
Datum: 1. 7. 2021
Velikost: 763 KB – pdf

Speciální pedagog – náplň práce
Speciální pedagog – náplň práce
Datum: 14. 7. 2021
Velikost: 743 KB – pdf

 

Aktualizace: 4. 5. 2023 19:49