Přihláška na SŠ

Základní informace pro rodiče a žáky k přijímacímu řízení na střední školy

 

Termíny podání přihlášek na střední školy a další informace

 • pro první kolo přijímacího řízení lze podat 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou (do 30. listopadu 2020), 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky (do 1. března 2021)
 • pořadí škol uvádí uchazeč podle toho, kterou školu upřednostňuje
 • v dalších kolech přijímacího řízení není uchazeč omezen počtem přihlášek, které podá (v každé přihlášce uvádí jen jednu školu)
 • uchazeči podávají přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy
 • některé školy vyžadují absolvování zdravotní prohlídky – zpráva lékaře pak musí být součástí přihlášky
 •  žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se musí objednat do pedagogicko–psychologické  poradny a závěr vyšetření odevzdat spolu s přihláškou (pak se mu mohou upravit podmínky přijímacího řízení)

 

Jednotná zkouška na obory s maturitou bez talentové zkoušky

 • jednotná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a matematiky
 • jednotné testy může uchazeč konat dvakrát
 1. termín: 12. dubna 2021 (na školu, kterou uvedl na přihlášce jako první)
 2. termín: 13. dubna 2021 (na školu, kterou uvedl na přihlášce jakou druhou)
 •  náhradní termíny jsou 12. a 13. května 2021

 

Další možnosti přijímacích zkoušek (tzv. školní zkoušky)

 • zůstává zachována možnost stanovit školní přijímací zkoušku (v prvním kole má dva termíny)   – uchazeč si volí, ve kterém termínu bude zkoušku konat
 • kritéria přijímacího řízení jsou v pravomoci ředitele
 • termíny školních zkoušek: od 12. dubna do 28. dubna 2021

 

Termíny pro zkoušky na obory s talentovou zkouškou a konzervatoře

 • obory s talentovou zkouškou: od 2. ledna do 15. ledna 2021
 • konzervatoře: od 15. ledna do 31. ledna 2021

 

Výsledky přijímacího řízení

 • rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se zveřejní do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro   přijímací zkoušky ( rozhodnutí o přijetí se uchazeči domů neposílá )
 • do deseti pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem, který zašle na příslušnou školu ( zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou ( vzít zpět ho může pouze tehdy, když ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat na základě odvolání, nebo byl přijat na konzervatoř ), zápisový lístek obdrží od základní školy
 •  v případě nepřijetí je možnost podat odvolání ( do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ) a uchazeč si může podat další přihlášky na druhá a další kola přijímacích zkoušek (počet přihlášek není omezen)

 

Ostatní důležité informace

 • pracovnice Úřadu práce v Trutnově je zvána na besedu pro deváté ročníky (v letošním roce nám to zatím situace neumožnila, posílala jsem leták s informacemi)
 • aktuality k volbě povolání jsou průběžně vyvěšovány na školní nástěnce (v současné době je posílám na nástěnku 9. A)
 • žákům jsou nabízeny výstavy středních škol (Trutnov, Náchod, Hradec Králové) – v současné době neumožněno, nutno sledovat
 • žáci mohou konzultovat volbu povolání s výchovnou poradkyní, třídním učitelem nebo s PPP
 • o průběhu přijímacího řízení jsou žáci informováni ve třídách
 • informace mohou žáci vyhledávat také na internetu
 • žáci mohou navštívit den otevřených dveří na příslušné škole (sledovat informace na stránkách příslušné školy)
 • žáci obdrží aktuální Atlas školství (Královéhradecký kraj)
 • více informací získáte na stránkách MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře

 

Další užitečné odkazy:

https://www.cermat.cz/ – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

http://www.atlasskolstvi.cz/ – Atlas Školství je  stránkou, kterou potřebujete pro vyhledání základní školy, střední školy, vysoké školy, jazykové školy, nebo vyšší odborné školy. Školy můžete vyhledat dle měst a zaměření, forem studia a mnohých dalších kriterií.

http://www.infoabsolvent.cz/ – Stránky nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.

http://www.nvf.cz/ – stránky Národního vzdělávacího fondu

http://www.msmt.cz/ – stránky ministerstva školství

http://www.budoucnostprofesi.cz/ – Chcete se informovat o současné situaci a budoucnosti profesí na trhu práce? Přinášíme vám informace o šancích na uplatnění v různých profesích a oborech. Vyhledávat v profesích můžete jak podle oboru, tak zadáním názvu požadované profese do fulltextového vyhledávače.

http://www.nicm.cz – stránky Národního informačního centra pro mládež

https://www.czso.cz – stránky Českého statistického úřadu

https://www.sipkhk.cz – stránky Školského informačního portálu Královéhradeckého kraje

Aktualizace: 6. 12. 2020 19:40