Rovinné geometrické útvary - řazení

Seřaď geometrické útvary v tomto pořadí:
čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník